Regulamin


Regulamin sklepu internetowego deltivo.pl obowiązujący 

od 25 grudnia 2014 roku.Spis treści:
1. Podstawowe pojęcia
2. Postanowienia ogólne
3. Przyjmowanie i realizacja zamówień
4. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia
5. Formy płatności
6. Reklamacja
7. Prawo odstąpienia od umowy
8. Ochrona danych osobowych
9. Postanowienia końcowe


1. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – Aston Meble Biurowe Paweł Ciosmak z siedzibą w Biłgoraju przy ulicy „Wira” Bartoszewskiego 2e wpisana do Rejestru Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Biłgoraj pod numerem 00226/2010, NIP: 918-207-86-49, REGON: 060696584.
Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem deltivo.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.
Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.

2. Postanowienia ogólne


2.1.    Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym deltivo.pl.
2.2.    Przedmiotem transakcji prowadzonych przez strony (Sprzedawca - Klient) są produkty wymienione i opisane na stronie sklepu deltivo.pl.

2.3.    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
2.4.    Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.5.    Sklep deltivo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia.
2.6.    Sklep deltivo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w złożonym zamówieniu w czasie jego weryfikacji. Klient jest informowany o tym fakcie i proszony o akceptację zmienionej ceny. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
2.7.    Sklep deltivo.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia oraz jego anulowania  - nieprzyjęcia do realizacji. 
2.8.    Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego deltivo.pl  wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które należy uwzględnić dokonując zapłaty za towar.


3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

3.1.    Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
3.2.    Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową dostępną pod adresem deltivo.pl oraz e-mailowo na adres bok@deltivo.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.
3.3.    Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
a.    w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
b.    w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem  lub za pośrednictwem  serwisu PayPal - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
3.4.    Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 17.00.
3.5.    Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura lub paragon.
3.6.    Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
  a. telefon – 84 686 22 74 lub 694 448 619
  b. e-mail – bok@deltivo.pl
3.7.    Podana w zamówieniu kwota stanowi całkowitą kwotę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
3.8.    Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 3.7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.  

4. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

4.1.    Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej.
4.2.    Opłata za wysyłkę kurierem jest uzależniona od rodzaju towaru i ilości. Opłata wysyłki jest widoczna w koszyku.
4.3.    Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
4.4.    Na czas oczekiwania na przesyłkę składa się - czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski).
4.5.    Czas dostawy jest różny w zależności od produktu. Informacja o czasie dostawy jest widoczna w „karcie produktu”.

5. Formy płatności

5.1.    W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
- za pobraniem – przy odbiorze przesyłki
- przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy: Pekao S.A 26 1240 2845 1111 0010 3660 6853
- za pośrednictwem serwisu PayPal (płatność online) oraz Przelewy24.pl
5.2.    Klient, który wybrał opcję płatności przelewem tradycyjnym , jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer złożonego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

6. Reklamacja


6.1.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556-576 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121), a w przypadku Konsumentów zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176) – instytucja niezgodności towaru z umową.
6.2.    Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
6.3.    Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
6.4.    W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
6.5.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
6.6.    W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
6.7.    Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
6.8.    Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
6.9.    Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
6.10.     Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
6.11.     Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
6.12.     Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
6.13.     Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
6.14.     W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
6.15.     Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
6.16.     Klient  realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt do niniejszego regulaminu.

7. Prawo odstąpienia od umowy


7.1.    Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub drogą e-mailową w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia dostępny jest do pobrania pod adresem: 
Formularz Odstąpienia od Umowy
(do otworzenia pliku wymagane jest zainstalowanie przeglądarki plików pdf np Sumatra, Adobe Reader, Foxit Reader itp., aby zapisać formularz na dysku prosimy kliknąć prawym przyciskiem myszy na linku i wybrać opcję "Zapisz jako...")
7.2.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Aston Meble Biurowe, ul. „Wira” Bartoszewskiego 2e, 23-400 Biłgoraj lub na adres e-mail: bok@deltivo.pl.
7.3.    Konsument  zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
7.4.    Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy Aston Meble Biurowe, ul. „Wira” Bartoszewskiego 2e, 23-400 Biłgoraj.
7.5.    Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
7.6.    Sprzedawca dokona zwrotu płatności przelewem na podany przez Klienta numer konta.
7.7.    Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

8. Ochrona danych osobowych


8.1.  Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
8.2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
8.3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
8.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
8.5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce "Polityka prywatności" na stronie Sklepu.

9. Postanowienia końcowe
 
9.1.  Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
9.2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą (Aston Meble Biurowe Paweł Ciosmak). Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
9.3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu: avell.pl.
9.4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
9.5. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
9.6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9.7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
9.8. Wszelkie informacje zamieszczone w opisie produktu pochodzą od Producenta produktu lub jego Dystrybutora na teren Polski.
9.9. Produkty i nazwy oferowanych produktów, używane są w celach informacyjnych i pozostają własnością ich Właścicieli. Zdjęcia towarów oferowanych w sklepie mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako oferta.
9.10. Sklep nie wypożycza oferowanych produktów do testowania przez Kupującego.

10. Załączniki

10.1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formacie pdf: Oświadczenie
10.2. Powyższy regulamin w formacie pdf: Regulamin (od 25.12.2014 r.)


data opublikowania: 25 grudnia 2014 r.